Privacyverklaring: d.d. 29-6-2021

Privacy

Alle aan ons verstrekte persoonsgegevens zijn opgenomen in de administratie van Meriam ten Wolde Coaching Ontspanning Training, zodat wij u kunnen informeren over onze activiteiten. Indien u dit niet wenst, laat u dit ons weten via info@mtwcoaching.nl. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, statistische gegevens en rechtstreeks benaderen over (promotionele) activiteiten of informatie die daar betrekking op heeft. U heeft recht op inzage en wijzigingen inzake uw eigen gegevens. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan Meriam ten Wolde, Repelen 5, 5721 PJ Asten.

Mailadressen

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site of op enig allerlei ander wijze ons verstrekt, ten behoeve van service- en dienstverleningsdoeleinden. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Digitale gegevens

De meeste gegevens zijn digitaal opgeslagen. Binnen Meriam ten Wolde Coaching Ontspanning Training kennen we een zogenaamde gelaagde autorisatie. Medewerkers van Meriam ten Wolde Coaching Ontspanning Training kunnen alleen bij die gegevens die zij in het kader van hun functie nodig hebben. Toegang tot persoonsgegevens en presentielijsten kan alleen via login en passwords.